Close
12 oktober 2023

INEOS Olefins Belgium levert gedetailleerde passende beoordeling af

https://project-one.ineos.com/wp-content/uploads/2023/07/ineos-project-one-permit.jpg

In het kader van de vergunningsaanvraag voor Project ONE

  • INEOS dient een verzoek tot wijziging van de vergunningsaanvraag in voor Project ONE, de nieuwe ethaankraker in de haven van Antwerpen, als antwoord op het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 20 juli 2023 die de vergunning, ​ die eerder werd verleend op 7 juni 2022, vernietigde.
  • De wijziging spitst zich toe op een aanvulling van de passende beoordeling voor de Vlaamse en Nederlandse Natura 2000-gebieden.
  • INEOS heeft grondig werk gemaakt van de opmerkingen van de Raad in niet-evidente omstandigheden bij gebrek aan referentievoorbeelden voor de opmaak van een passende beoordeling. Daarbij werd een specifieke, ecologisch verantwoorde aanpak gehanteerd, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Voor Vlaanderen betreft het met 460 pagina’s de lijvigste passende beoordeling ooit.
  • Door een combinatie van best beschikbare technieken in het ontwerp van haar installaties zal Project ONE een effectieve reductie van 74% van de Nox-emissies realiseren.
  • De gewijzigde passende beoordeling toont aan dat de projectdeposities niet zullen leiden tot een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken in de betreffende Natura 2000-gebieden in Vlaanderen en Nederland.

Naar aanleiding van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 20 juli 2023 over de vernietiging van de vergunningsbeslissing van 7 juni 2022 heeft INEOS Olefins Belgium een verzoek tot wijziging van de vergunningsaanvraag ingediend waarmee zij tegemoet komt aan de opmerkingen van de Raad.
​Concreet betreft het een aanvulling van de passende beoordeling voor de Vlaamse en Nederlandse Natura 2000-gebieden en een aanvulling van de verscherpte natuurtoets.

Aan de slag met opmerkingen van de Raad

In haar evaluatie van het beroepsschrift van de Provincie Noord-Brabant heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen geoordeeld dat de passende beoordeling van INEOS Olefins Belgium niet in voldoende detail heeft kunnen aantonen dat de stikstofdeposities van Project ONE geen betekenisvolle effecten zullen hebben voor de Speciale Beschermingszone Brabantse Wal.

De Raad heeft in haar beslissing de Vlaamse Regering bevolen een nieuwe beslissing te nemen binnen een termijn van zes maanden vanaf de dag na de dag van de betekening van het arrest.

In navolging van het arrest heeft INEOS in haar gewijzigde passende beoordeling ​ de stikstofneerslag van Project ONE in Vlaanderen en Nederland beoordeeld volgens een concrete, ecologische en wetenschappelijk onderbouwde benadering. Daarbij is telkens rekening gehouden met de specifieke milieukenmerken, de instandhoudingsdoelstellingen, beheermaatregelen en reeds bestaande milieudrukken voor de betrokken Natura 2000-gebieden.

De graad van detailanalyse is ten opzichte van de vorige versie van de passende beoordeling aanzienlijk toegenomen door de individuele habitattypes, alsook alle individuele soorten te evalueren voor de gevoeligheid voor stikstofneerslag en dit voor alle Speciale Beschermingszones (SBZ) in Vlaanderen en Nederland evenals de VEN-gebieden die geïdentificeerd werden in het Milieueffectenrapport. De projectdepositie werd ook geëvalueerd volgens de trend in achtergronddepositie specifiek voor elke habitat en beschermd leefgebied.

Met deze gedetailleerde onderbouwing toont INEOS Olefins Belgium aan dat de stikstofdeposities tijdens de aanleg- en exploitatiefase van het project niet zullen leiden tot een aantoonbare betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de Habitatrichtlijngebieden. Evenmin zullen zij het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen voor alle habitattypes en soorten in de weg staan.

In de passende beoordeling voor Vlaanderen werden ruim 50 habitats en meer dan 65 soorten individueel onderzocht. In Nederland werden meer dan 35 habitats en soorten individueel beoordeeld voor de Speciale Beschermingszones.

Lijvigste passende beoordeling

Een team van ervaren MER-deskundigen en biodiversiteitsexperten van de studiebureaus ​ Arcadis België en ​ Arcadis Nederland werkten aan deze passende beoordeling en verscherpte natuurtoets.

Met een document dat voor Vlaanderen en Nederland samen 800 bladzijden beslaat, levert INEOS Olefins Belgium de tot dusver meest gedetailleerde passende beoordeling voor een industrieel project in Vlaanderen af.

Voor deze benadering is uitgegaan van doorgedreven modellering en de meest recente en best beschikbare wetenschappelijke inzichten waarbij wordt vergeleken met conservatieve trends in stikstofneerslag.

INEOS Olefins Belgium hoopt met dit wijzigingsverzoek te voldoen aan de opmerkingen van de Raad en wacht de beslissing van het Vlaamse Gewest in vertrouwen af.

 

Over Project ONE

Project ONE, ‘renaissance’ van de Europese basischemie

Chemische toepassingen die onze levenskwaliteit verbeteren, zijn vandaag niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. INEOS heeft de ambitie om aan deze nood te voldoen maar ook om te beantwoorden aan de klimaatdoelstellingen.

De ethaankraker die INEOS Olefins Belgium wenst te realiseren in de haven van Antwerpen is de meest duurzame van haar soort. Dat blijkt uit de feiten: de koolstofemissies van de kraakinstallatie zijn maar liefst drie keer lager dan de gemiddelde kraker in Europa. In vergelijking tot de 10% beste presteerders in Europa, stoot de kraker van Project ONE minder dan de helft uit. Dat komt omdat er voor deze installatie over de hele lijn gekozen is voor de best beschikbare technieken, hetgeen zich vertaalt in een maximale energie-efficiëntie.

Lang voor het stikstofdebat opflakkerde had INEOS zich al geëngageerd om haar impact op de omgeving maximaal te beperken door in het ontwerp van zijn installaties (6 fornuizen + 2 stoomgeneratoren) telkens de twee Best Beschikbare Technieken (BBT) te gebruiken. Het gaat om de toepassing van enerzijds low Nox-branders en anderzijds de implementatie van SCR-deNOx-installaties op deze 8 emissiepunten. Deze combinatie van technieken zorgt voor een effectieve reductie van 74% van de NOx-emissies.

Het is 25 jaar geleden dat er nog een dergelijke investering in Europa plaatsvond. Voor de positie van de petrochemische cluster in Antwerpen, een van de belangrijkste motoren van de Vlaamse economie, is het vandaag meer dan ooit van belang dat de sector zich blijft vernieuwen. Niet in het minst om competitief te kunnen blijven in een wereldmarkt. Zoals in de automobielsector waarin nieuwe, milieuvriendelijker modellen de oudere modellen verdringen, zal eenzelfde marktreflex gebeuren met de komst van Project ONE, waardoor de sector in zijn geheel verder zal verduurzamen.

Met deze investering creëert INEOS Olefins Belgium bovendien 450 directe kwalitatieve jobs op de lokale arbeidsmarkt; indirect zijn er dat duizenden.

De ethaankraker van Project ONE zal ethyleen produceren, een van de meest gebruikte basischemicaliën ter wereld. Deze chemische bouwsteen wordt voor uiteenlopende toepassingen ingezet, zo ook toepassingen die de energie-transitie mogelijk moeten maken zoals windturbines, zonnepanelen en isolatiematerialen. Door dit ethyleen met de laagst mogelijke voetafdruk te produceren, beantwoordt INEOS aan een groeiende vraag in de markt.

De installatie is toekomstbestendig. De stretch naar nettonulemissies is voor Project ONE het kortst vanwege haar uitgangspositie, maar ook omdat in het ontwerp de nodige flexibiliteit is ingebouwd om het potentieel te benutten van nieuwe technologieën: zo is het mogelijk, bij voldoende beschikbaarheid van groene waterstof, om de ovens en stoomketels 100% draaien op deze brandstof waardoor de emissies tot nagenoeg nul herleid worden.