Veelgestelde
vragen

 • 1. Wat betekent Project ONE voor de Europese chemiesector?

  Project ONE is de belangrijkste en grootste investering in de Europese chemiesector van de afgelopen 20 jaar. Met deze miljardeninvestering beschikt Antwerpen binnenkort over de meest energie- en grondstofefficiënte en milieuvriendelijke ethyleeninstallatie van heel Europa en een ultramoderne PDH-unit.

  Deze industriële installaties zullen ethyleen en propyleen produceren, essentiële bouwstenen van producten die deel uitmaken van ons dagelijks leven. De fabrieken zullen gelokaliseerd zijn in het havengebied van Antwerpen. Naast de bouw van deze twee fabrieken, wordt de site ook  met de nodige infrastructuur en nutsvoorzieningen ingericht, met onder meer een installatie voor stoom- en stroomopwekking en een kade voor het laden en lossen van schepen.

  De komst van Project ONE zal verder ook de werkgelegenheid in de Antwerpse haven ten goede komen. Met deze investering creëert INEOS namelijk 450 hoogwaardige langetermijnjobs in de regio. Tijdens de bouwfase zullen er tot 15 miljoen manuren gepresteerd worden, met ca 3000 contractors in piekperiodes. Meer info over onze uitdagende opportuniteiten vind je onder de rubriek jobs.

 • 2. Waar zal Project ONE komen?

  Project ONE wordt gebouwd in een industriële zone in de haven van Antwerpen, waarbij we dus aan haveninbreiding doen. Het blauw omlijnde deel op de onderstaande kaart geeft het noordelijke en zuidelijke projectgebied weer, waar respectievelijk de PDH-unit en ethaaninstallatie zullen gebouwd worden.

 • 3. Waarom komt Project ONE in Antwerpen?

  De wortels van INEOS liggen in Antwerpen, waar we in 1998 onze eerste activiteiten hebben opgestart. Sindsdien onderhouden we een goede band met de havengemeenschap. We zijn er namelijk sterk van overtuigd dat de Antwerpse haven met haar ondernemerschap, logistieke inbedding en goed opgeleid talent de perfecte uitvalsbasis is voor onze grootste en nieuwste investering in Europa.

  Bovendien is de ligging van de Antwerpse haven een van haar grootste troeven. De rechtstreekse diepzeetoegang, het uitgebreide pijpleidingennetwerk en een sterk uitgebouwde cluster van sectorgenoten, maakt de Antwerpse haven uniek.

  Om deze redenen blijven we investeren in de haven van Antwerpen. Met de komst van Project ONE vergroten we de slagkracht van de chemische sector in Europa.

 • 4. Wat zal er geproduceerd worden?

  Project ONE omvat de bouw van 2 productie-eenheden. In de PDH-unit zal er propyleen geproduceerd worden; de ethaankraker zal ethyleen produceren. Ethyleen en propyleen zijn de essentiële bouwstenen voor heel wat hoogwaardige producten in onder andere de auto-, bouw-, energie- en medische sector. Denk bijvoorbeeld aan buizen voor transport van drinkwater en gas, isolatiemateriaal, textiel, zonnepanelen, smeermiddelen en wieken van windmolens, steriele en hygiënische verpakkingen voor voeding en medische toepassingen en lichtgewichtonderdelen voor auto’s. Tot dusver importeerde INEOS deze grondstoffen uit diverse regio’s. Met Project ONE kan INEOS verder opklimmen in de waardeketen, door deze basisbouwstenen zelf te produceren en daarvoor de nieuwste technieken in te zetten.

 • 5. Wie is INEOS?

  Sinds haar ontstaan in 1998 in Antwerpen is INEOS uitgegroeid tot een internationaal chemiebedrijf met 183 sites en 23.000 medewerkers wereldwijd. INEOS produceert de essentiële bouwstenen van verschillende hoogwaardige producten die in ons dagelijks leven onmisbaar zijn geworden: medicijnen, handreinigingsmiddelen, steriele verpakkingen, leidingen voor het transport van drinkwater. Je vindt ons ook terug in materiaal voor zonnepanelen en windturbines, lichtgewichtonderdelen voor de automobielindustrie die zorgen voor een lager brandstofverbruik, isolatiematerialen en verpakkingsmaterialen die de bewaartijd van levensmiddelen vergroten.

  INEOS heeft in België 9 afzonderlijke productie-eenheden, R&D faciliteiten en 3 commerciële kantoren. Daarvan zijn 7 afzonderlijke productievestigingen gelegen in en nabij Antwerpen (Lillo (2), Doel, Geel, Zandvliet (2), Zwijndrecht). Project ONE wordt de 8e productiesite in Antwerpen en de 10e in België.

 • 6. Waarom is Project ONE belangrijk voor Europa?

  In de laatste 20 jaar is het Europese aandeel van de wereldwijde chemiesector gehalveerd. De Europese chemiesector loopt bovendien al jaren achterop op het vlak van nieuwe investeringen die geavanceerde technologieën inzetten en daardoor beter presteren qua ecologische voetafdruk. Om deze neerwaartse trend een halt toe te roepen en de balans voor de mondiale chemieproductie te herstellen, koos INEOS bewust voor de bouw van een ultramoderne site in Europa om de groeiende vraag naar chemische producten te beantwoorden.

  Project ONE zal gebruik maken van de nieuwste productietechnologieën waardoor de impact op het milieu en de koolstofuitstoot substantieel verlaagd kan worden in vergelijking tot de huidige ethyleenproductie in Europa. Deze vernieuwing is een belangrijke stap richting een meer duurzame chemiesector.

 • 7. Waarom is dit een ‘gamechanger’ voor de chemie?

  Alle recente grote investeringen in de chemie gebeurden in Azië, het Midden-Oosten of de Verenigde Staten. Daardoor wordt de positie van Europa uitgehold en wordt het steeds meer afhankelijk van andere regio’s in de wereld. Stilstaan is achteruitgaan in de industrie. Project ONE zal de concurrentiële positie van de Europese chemie opnieuw verstevigen en een positief effect hebben op de werkgelegenheid en welvaart in Antwerpen en Vlaanderen.

  Door gebruik te maken van de modernste technologieën zal Project ONE, in vergelijking tot gelijkaardige installaties in Europa, de meest energie-efficiënte productiesite van Europa worden, met een substantieel lagere CO2-voetafdruk. Project ONE zal meer dan 2 miljoen ton ethyleen en propyleen – de bouwstenen van de chemische industrie – genereren met minder dan de helft CO2-uitstoot in vergelijking met het gemiddelde van de top vijf olefininstallaties in Europa.

 • 8. Wat is de meerwaarde van Project ONE voor de regio?

  Antwerpen, en bij uitbreiding Vlaanderen, zal veel baat hebben bij de realisatie van Project ONE. Het zal de toekomst van de chemie in de regio verder versterken en de bestaande chemische cluster verrijken.

  Bovendien zullen er voor de bouw van de site ongeveer 15 miljoen man-uren nodig zijn. Van zodra Project ONE operationeel is, zal het ca 450 mensen rechtstreeks tewerkstellen. De activiteiten van Project ONE zullen ook onrechtstreeks werkgelegenheid creëren. Elke job op de site zal er namelijk 5 onrechtstreeks voortbrengen (bij producenten, leveranciers, onderhoudsdiensten,…).

  Project ONE brengt technologische vernieuwing naar het hart van de Europese chemie. De investering zal zo een nieuw elan geven aan de productie en jobs genereren in een sterk gereguleerde sector die een fundamentele rol zal spelen in het terugdringen van broeikasgasemissies in Europa.

 • 9. Zijn de werken al begonnen?

  Het project bevindt zich nog in een vroeg stadium. De eerste voorbereidende werken zijn gestart, maar de focus ligt nu nog op de studie en het ontwerp van de installaties, en het aanvragen van de nodige vergunningen om Project ONE te bouwen. We verwachten dat de werken kunnen beginnen in de tweede helft van 2021.

 • 10. In welke fase van het proces bevindt Project ONE zich nu?

  Vandaag zijn er al meer dan 100 medewerkers tewerkgesteld in het kader van Project ONE. Zij bestuderen en ontwerpen de industriële installaties, daarnaast loopt de vergunningsprocedure. We verwachten te kunnen beginnen bouwen in de tweede helft van 2021, om de installaties klaar te hebben tegen 2025.

  Ondertussen werven wij al volop medewerkers aan. We zijn op zoek naar getalenteerde ingenieurs, operators, technische profielen en andere medewerkers.

  Bekijk hier de jobopportuniteiten voor Project ONE.

 • 11. Hoe houdt INEOS rekening met vragen en suggesties van buurtbewoners?

  INEOS wil transparant zijn over het project ten aanzien van buurtbewoners en andere belanghebbenden. Deze investering zal bijdragen tot de welvaart van de regio, werkgelegenheid en technologische vernieuwing van de sector.

  Voor de aanmelding van het Project-MER (milieu-effectenrapportage) hebben we in april vrijwillig een inspraakmogelijkheid georganiseerd, waarbij het mogelijk was om voorstellen in te dienen met betrekking tot de inhoud en methodologie van deze aanmelding. De ingestuurde inspraakreacties werden door de administratie van de Vlaamse overheid meegenomen bij de uitwerking van het scopingsadvies.

  Wij zijn ook lid van de Adviesraad chemie, waarmee we periodiek in dialoog gaan met de inwoners van de omliggende woonkernen van Stabroek, Berendrecht en Lillo.

 • 12. Hoe zal INEOS de lokale hinder voor de buurt beperken?

  Logistiek en transport

  Tijdens de bouw van Project ONE zal maximaal gebruik worden gemaakt van transport per schip. Dit zal de belasting van het wegverkeer in de buurt zo laag mogelijk houden. Er is gekozen voor een modulair ontwerp, waardoor grote modules off-site geproduceerd worden en vervolgens per schip overgebracht naar de werf in Lillo. Op die manier kunnen we de constructietijd en eventuele hinder ter plaatse aanzienlijk beperken.

  Ethaan en propaan, de grondstoffen van de Project ONE installaties, worden per schip aangevoerd. Bij het in werking treden van de installaties, zal de geproduceerde ethyleen en propyleen voornamelijk via pijpleidingen getransporteerd worden: de veiligste en meest ecologische manier van transport.

  Geluid – licht – geur

  Bij de bouw van de installaties zullen we te allen tijde de geldende geluidsnormen naleven. Het ontwerp van de fabrieken voorziet in het gebruik van technologieën voor geluidsreductie met inachtname van de Vlaamse standaarden.

  Bij de ingebruikname van de fabrieken, zal het gebruik van grondfakkels zichtbare fakkelactiviteit beperkt houden. De hoogtefakkels dienen voornamelijk als veiligheidssysteem en zullen enkel bij de opstart en stilstand van de installaties gebruikt worden. De hoge betrouwbaarheidsvereisten van de productie-eenheden moeten de noodzaak tot affakkelen minimaliseren. Emissies die eventueel gepaard zouden gaan met geurhinder worden opgevangen in volledig afgesloten systemen en dampen worden behandeld of afgevangen.

  Bescherming van natuur en biodiversiteit

  De aanwezige vegetatie (bomen en duindoorn) op het industrieterrein die moet verwijderd worden om de grond bouwrijp te maken, zal ruimschoots gecompenseerd worden. Om de biodiversiteit te beschermen en herlokaliseren hebben we samengewerkt met de Haven van Antwerpen en erkende onafhankelijke organisaties die instaan voor natuurbescherming. Dit heeft beslag gekregen in diverse maatregelen, onder meer de herlokalisatie van beschermde diersoorten, waarbij gezocht is naar gelijkaardige habitats elders in de haven, en het behoud van een natuurlijke corridor op het terrein. INEOS zal ook grote oppervlakten bos heraanplanten in duurzaam natuurgebied in Vlaanderen om de verwijderde vegetatie op het terrein te compenseren.

 • 13. Wanneer zal Project ONE af zijn?

  Vooraleer we kunnen beginnen bouwen aan Project ONE moeten we eerst de nodige vergunningen verkrijgen. We verwachten de bouwwerken te kunnen starten in de tweede helft van 2021 en ze in de loop van 2025 af te ronden.

 • 14. Wat zullen de twee installaties van Project ONE precies doen? Welke grondstoffen worden ingezet?

  Project ONE zal ethaan omzetten naar ethyleen, en propaan omzetten in propyleen. Ethyleen en propyleen zijn de basisbouwstenen van de chemie. Ze zijn de legoblokjes van de chemie waaruit veel producten zijn opgebouwd die essentieel zijn in het dagelijkse leven: bouwmaterialen, medische toepassingen, verpakkingsmaterialen voor voedselhygiëne, kledij, onderdelen van windmolens, lichtgewicht onderdelen van wagens, huishoudtoestellen, en andere.

 • 15. Komt er schaliegas naar Antwerpen?

  De Verenigde Staten ontgint natuurlijk gas voor lokale energievoorziening. Het overgrote deel van dit gas bestaat uit methaan, maar het bevat ook kleinere hoeveelheden ethaan, butaan en propaan. Ethaangas werd voorheen afgefakkeld aan de bron, omdat het verwijderd moet worden uit het natuurlijke gas om dit laatste geschikt te maken voor particulier en industrieel gebruik. Voor de petrochemische industrie, is het ‘bijproduct’ ethaangas echter zeer waardevol, aangezien het een belangrijke grondstof is die kan worden omgezet in hoogwaardige chemische stoffen. Het ethaangas wordt zo nuttig ingezet en er wordt vermeden dat het rechtstreeks in de atmosfeer terecht komt.

  De Verenigde Staten ontgint natuurlijk gas uit schalie, een zacht gesteente in de ondergrond. Het ethaangas dat hierbij gewonnen wordt, wordt verscheept naar Europa voor de productie van ontelbare producten die onmisbaar zijn geworden in onze moderne samenleving. Het ethaan dat INEOS invoert in Antwerpen, wordt vervoerd met een nieuwe generatie van schepen die zelf ook aangedreven worden door ethaangas en niet door zware stookolie. Het gebruik van gas als brandstof elimineert zwaveluitstoot en vermindert de uitstoot van koolstofdioxide in vergelijking met conventionele brandstoffen.

  Een onafhankelijke studie vergeleek de koolstofuitstoot van de productie van ethyleen op basis van ethaan, zoals in Project ONE, met de productie van ethyleen op basis van ruwe aardolie (een zogenaamde nafta installatie). Dit van aan de bron, tot en met de verwerking, opslag, transport en productie. Daaruit blijkt dat de productie van Project ONE op basis van ethaan minder dan de helft CO2 uitstoot in vergelijking tot het nafta-gebaseerde alternatief.

 • 16. Zal Project ONE een impact hebben op de omgeving?

  Hoge standaarden voor veiligheid, gezondheid en milieu maken essentieel deel uit van de activiteiten van INEOS. De milieuprestaties van INEOS worden van nabij opgevolgd in alle fases van implementatie. We zullen alle geldende milieunormen die opgelegd worden door de Vlaamse milieu-overheden naleven of overtreffen, nu en in de toekomst. Door gebruik te maken van waterstof als brandstof en bijkomende energiebesparingen zal Project ONE substantieel beter presteren op het vlak van CO2 emissies dan de huidige properste vergelijkbare installaties in Europa: onze koolstofuitstoot zal namelijk slechts de helft bedragen van het gemiddelde van de top 5 olefincomplexen elders in Europa.

  Een geïntegreerd milieu-effectenrapport (MER) van het volledige project zal, in het kader van het vergunningentraject, de impact van Project ONE op het milieu en de directe omgeving in kaart brengen.

 • 17. Hoe zit het met het effect op de omliggende gemeentes?

  Het projectgebied ligt in de Antwerpse haven (zie Waar zal Project ONE komen?), omringd door andere industriële en havengebonden activiteiten. De dichtstbij gelegen woonkernen zijn die van Berendrecht (op 1 km), Lillo Fort en Zandvliet (op ong. 2 km). De effecten op de woonomgeving worden eveneens onderzocht door de Vlaame milieu-agentschappen, zodat deze aan alle wettelijke regels voldoen. Er zullen ook regelmatige metingen worden uitgevoerd tijdens de werking van de installaties.

  Aangezien de eindproducten van de site hoofdzakelijk via pijpleidingen worden afgevoerd naar andere sites in België, Nederland en Duitsland, zijn er voor dit transport geen schepen of vrachtwagens nodig die het wegennet en de lucht- en geluidskwaliteit bijkomend zouden belasten.

  Buurtbewoners die vragen hebben, kunnen altijd  contact opnemen met ons.

 • 18. Zal INEOS ook fakkelen op Project ONE?

  Fakkelen zal herleid worden tot het minimum. Bij fakkelen worden brandbare gassen veilig afgevoerd. Dit is belangrijk om de veiligheid van een chemische site te verzekeren, in het belang van alle medewerkers en omwonenden.

  Het gebeurt voornamelijk bij het starten en stopzetten van de installaties of bij belangrijke onderbrekingen zoals een stroompanne. Meestal zal dit gebeuren via grondfakkels, om zo de impact op de omgeving te beperken. INEOS zal bekijken hoe ze buurtbewoners best kan informeren wanneer de grote fakkel (toren) toch moet ingezet worden.

 • 19. Zal INEOS het weghalen van de vegetatie in het projectgebied compenseren?

  INEOS zal de tijdelijke natuur in een industriële zone compenseren door de aanplanting van hoogwaardige natuur in beschermde natuurgebieden. Ook de beschermde diersoorten zullen daar opnieuw een thuis vinden.

  In lijn met INEOS’ engagement ten aanzien van het milieu zullen we ten minste 55 ha aan inheemse bomen heraanplanten. Dit overtreft ruimschoots de 41 ha die we wettelijk moeten compenseren. Dat komt neer op tweemaal de oppervlakte van bomen die ouder zijn dan 22 jaar. Daarnaast zullen we 4 ha duindoorn en andere struikgewassen in het havengebied heraanplanten.
  Om deze aanplanting in goede banen te leiden, werken we samen met de experten van erkende organisaties voor natuurbehoud.

 • 20. Zullen er door Project ONE bijkomende pellets in de haven en natuur terechtkomen?

  Project ONE produceert geen pellets. De geproduceerde ethyleen en propyleen zijn gasvormige stoffen die onder vloeibare toestand vooral via pijpleidingen naar andere industriële sites gaan in de haven, België, Nederland en Duitsland.

 • 21. Zal Project ONE plastic produceren dat in het milieu terechtkomt?

  De geproduceerde ethyleen en propyleen zijn de bouwstenen van tal van producten uit ons dagelijkse leven. Denk maar aan isolatiematerialen, leidingen, lichtgewicht materialen die het brandstofverbruik van auto’s verminderen, gezondheids- en medische toepassingen zoals desinfecterende handgel, injectiespuiten, intraveneuze zakken en steriele verpakkingen, wieken en smeermiddelen voor windturbines, verpakkingsmaterialen die de bewaartijd van levensmiddelen vergroten, enzovoort.

  Kunststoffen zijn niet bedoeld om in de natuur terecht te komen. Niet de kunststoffen zelf, maar de vervuiling van kunststoffen zijn dus het probleem dat we moeten aanpakken. Volgens de visie van INEOS moeten we evolueren naar een wereld waarin kunststoffen geen wegwerpproducten zijn, maar waardevolle materialen. Daarom investeert INEOS sterk in geavanceerde recyclage van kunststoffen, en zijn vandaag al onze polymeren (een deel van onze productie) al recycleerbaar. Meer daarover kun je lezen in de INEOS Pledge. Volgens deze ‘Pledge’ hebben we ons geëngageerd om tegen 2025: minstens 325 000 ton gerecycleerd materiaal te verwerken in producten; gemiddeld 30% gerecycleerd materiaal te gebruiken in producten bestemd voor polystyreenverpakking in Europa; een reeks polyolefin producten op de market te brengen voor verpakkingsmaterialen in Europe met minstens 50% gerecycleerd materiaal, ervoor te zorgen dat 100% van onze polymeren recycleerbaar zijn.

  In ons research center in Neder-over-Heembeek, hebben we een doorbraak gerealiseerd op het vlak van mechanische recyclage met onze Recycle-IN producten die in België ontwikkeld en getest werden. Dat zijn korrels samengesteld uit 50% gerecycleerd en 50% nieuw materiaal.

  INEOS heeft ook een nieuwe reeks biopolymeren ontwikkeld op basis van reststoffen van de pulp-en papierindustrie waarmee kunststoffen geproduceerd kunnen worden met 90% reductie in broeikasgasemissies.

  Om kunststoffen te verwijderen die toch in het milieu zijn terecht gekomen, ondersteunt INEOS verschillende initiatieven. Denk maar aan Operation Clean Sweep in de Antwerpse haven, de Ocean Clean-up en andere duurzaamheidsinitiatieven van de haven van Antwerpen.

 • 22. Wat betekent Project ONE voor het klimaat?

  Door voor Project ONE de nieuwste generatie van technologie in te zetten, helpen we de Europese chemische industrie te moderniseren en verleggen we de norm met uiterst efficiënte installaties en een sterk verbeterde ecologische voetafdruk.

  CO2

  Door het gebruik van de nieuwste technologieën, zal het Project ONE olefincomplex slechts minder dan de helft van de CO2 uitstoten van de best presterende vergelijkbare installaties in Europa. Dat doen we door bijvoorbeeld waterstof, een koolstofvrij gas dat geproduceerd wordt bij de productie van ethyleen en propyleen, in te zetten als brandstof, waardoor we een grote hoeveelheid koolstofrijke gassen die standaard voor energieopwekking gebruikt worden, uitsluiten. Dit zal de CO2 emissies significant verminderen.

  Ook zullen de kunststoffen die van de ethyleen en propyleen gemaakt worden, uiteindelijk dubbel zoveel CO2 besparen als nodig was voor hun productie. Want deze kunststoffen maken eindproducten (bv. auto’s, bouwmaterialen en verpakkingen) lichter en langer bruikbaar.

  Koolstofafvang

  Ook voorzien we op de Project ONE-site plaats voor de opvang en opslag van CO2. De huidige technologie voor het afvangen van koolstof in industriële processen is nog steeds zeer energie-intensief en momenteel is er nog geen netwerk om de collectief opgeslagen CO2 af te voeren. We verwachten echter een belangrijke doorbraak hierin in de nabije toekomst.

  Er loopt een studie om de vereiste infrastructuur voor het afvangen, inzamelen en afvoeren van de CO2 in de Haven van Antwerpen te onderzoeken. INEOS werkt hiervoor samen met andere spelers uit de Antwerpse haven via het Antwerp@C consortium.

  Gebruik van energie

  Project ONE staat garant voor een zeer hoge energie-efficiëntie. Het ontwerp heeft alle mogelijke routes toegepast om de efficiëntie van de installaties zo hoog mogelijk te maken: de maximale recuperatie van warmte- en koudestromen zorgt bijvoorbeeld voor een lager energieverbruik. Zo zal de ‘koude’ energie van het cryogene ethaan en propaan hergebruikt worden om energie te besparen in de koude secties van de site. En de hitte van de ovens van de ethaankraker wordt elders hergebruikt zodat er minder stoom moet worden opgewekt.

  Koolstof-efficiëntie

  Het zoveel mogelijk beperken van het energieverbruik is van essentieel belang om de koolstofefficiëntie maximaal te maken. In het ontwerp van de ethaankraker en propaaninstallatie is gekozen voor zeer ‘selectieve’ technologieën die bijdragen tot een maximale omzetting of ‘conversie’ van de gebruikte grondstoffen in hoogwaardige chemische stoffen. Dit resulteert in een bijzonder hoge koolstofefficiëntie van ruim 90%, die veel hoger is dan bij installaties die geen ethaan of propaan maar ruwe aardolie gebruiken. Dit betekent dat 90 procent van de aanwezige koolstof in de grondstoffen wordt omgezet in een hoogwaardige chemische bouwsteen.

 • 23. Hoe past Project ONE in de klimaatambities van de Antwerpse haven en de overheid?

  INEOS onderschrijft deze ambities. Zo ondersteunen we de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en de Europese Green Deal. Maar dit blijft niet bij woorden. Met Project ONE bouwen we een van de meest energie- en grondstofefficiënte en milieuvriendelijke installaties van Europa. We investeren ook in onderzoek, naar onder andere technologie voor de opvang en opslag van CO2. Technologie waar we vandaag al plaats voor voorzien op de site van Project ONE. In onze INEOS Oxide site in Zwijndrecht vangen we al 10 jaar koolstof af, die opnieuw wordt gebruikt voor industriële toepassingen via de bECO2 joint venture. En INEOS Oil &Gas is betrokken bij koolstofopslagprojecten in Denemarken.

 • 24. Zal Project ONE jobs creëren?

  Jazeker. Project ONE zal:

  • Ca 15 miljoen man-uren vergen tijdens de bouw. Dit komt neer op ca 3000 jobs tijdens de constructiepiek.
  • Ca 450 permanente en hoogwaardige jobs creëren van zodra Project ONE operationeel is.
  • Per werknemer op de Project ONE-site 5 jobs creëren bij andere ondernemingen.
 • 25. Kan ik werken voor INEOS?

  INEOS is steeds op zoek naar getalenteerde en gemotiveerde collega’s. Houd regelmatig onze website in het oog voor vacatures en andere opportuniteiten.

 • 26. Is werken in de chemie veilig?

  INEOS heeft een van de beste veiligheidsresultaten van de sector. De veiligheid van onze werknemers en omwonenden is onze grootste prioriteit. Het staat dan ook centraal in onze activiteiten. Met onze Zero Injuries-doelstelling doen we ons uiterste best om het aantal ongelukken tot nul te reduceren. We zijn aardig op weg om dit bereiken, want in 2019 scoorden we 0,16 op de OSHA-schaal. Dit is het equivalent van 1 incident per 700 gewerkte jaren.