Close

Veelgestelde
vragen

 • 1. Wat betekent Project ONE voor de Europese chemiesector?

  Project ONE is de belangrijkste en grootste investering in de Europese chemiesector van de afgelopen 20 jaar. Met deze miljardeninvestering beschikt Antwerpen binnenkort over de meest energie- en grondstofefficiënte en milieuvriendelijke ethyleeninstallatie van heel Europa.

  Deze industriële installatie zal ethyleen produceren, een essentiële bouwsteen van producten die deel uitmaken van ons dagelijks leven. De ethaankraker zal gelokaliseerd zijn in het havengebied van Antwerpen. Naast de bouw van deze installatie, wordt de site ook  met de nodige infrastructuur en nutsvoorzieningen ingericht, met onder meer een installatie voor stoom- en stroomopwekking en een kade voor het laden en lossen van schepen.

  De komst van Project ONE zal verder ook de werkgelegenheid in de Antwerpse haven ten goede komen. Met deze investering creëert INEOS namelijk 300 hoogwaardige langetermijnjobs en 150 contractorjobs op de site en een veelvoud daarvan indirect in de regio. Tijdens de bouwfase zullen er miljoenen manuren gepresteerd worden, met ca 3000 contractors in piekperiodes. Meer info over onze uitdagende opportuniteiten vind je onder de rubriek jobs.

 • 2. Waar zal Project ONE komen?

  Project ONE wordt gebouwd in een industriële zone in de haven van Antwerpen, waarbij we dus aan haveninbreiding doen. We bouwen de ethaankraker in Lillo, aan de rechteroever van de Schelde, temidden van andere chemische installaties.

 • 3. Waarom komt Project ONE in Antwerpen?

  De wortels van INEOS liggen in Antwerpen, waar we in 1998 onze eerste activiteiten hebben opgestart. Sindsdien onderhouden we een goede band met de havengemeenschap. We zijn er namelijk sterk van overtuigd dat de Antwerpse haven met haar ondernemerschap, logistieke inbedding en goed opgeleid talent de perfecte uitvalsbasis is voor onze grootste en nieuwste investering in Europa.

  Bovendien is de ligging van de Antwerpse haven een van haar grootste troeven. De rechtstreekse diepzeetoegang, het uitgebreide pijpleidingennetwerk en een sterk uitgebouwde cluster van sectorgenoten, maakt de Antwerpse haven uniek.

  Om deze redenen blijven we investeren in de haven van Antwerpen. Met de komst van Project ONE vergroten we de slagkracht van de chemische sector in Europa.

 • 4. Wat zal er geproduceerd worden?

  Project ONE omvat de bouw van een ethaankraker en ondersteunende infrastructuur. De ethaankraker zal ethyleen produceren, een essentiële bouwsteen voor heel wat hoogwaardige producten in onder andere de auto-, bouw-, energie- en medische sector. Denk bijvoorbeeld aan buizen voor transport van drinkwater en gas, isolatiemateriaal, textiel, zonnepanelen, smeermiddelen en wieken van windmolens, steriele en hygiënische verpakkingen voor voeding en medische toepassingen en lichtgewichtonderdelen voor auto’s. Tot dusver importeerde INEOS deze grondstoffen uit diverse regio’s. Met Project ONE kan INEOS verder opklimmen in de waardeketen, door deze basisbouwstenen zelf te produceren en daarvoor de nieuwste technieken in te zetten.

 • 5. Wie is INEOS?

  Sinds haar ontstaan in 1998 in Antwerpen is INEOS uitgegroeid tot een internationaal chemiebedrijf met 194 sites en 26.000 medewerkers wereldwijd. INEOS produceert de essentiële bouwstenen van verschillende hoogwaardige producten die in ons dagelijks leven onmisbaar zijn geworden: medicijnen, handreinigingsmiddelen, steriele verpakkingen, leidingen voor het transport van drinkwater. Je vindt ons ook terug in materiaal voor zonnepanelen en windturbines, lichtgewichtonderdelen voor de automobielindustrie die zorgen voor een lager brandstofverbruik, isolatiematerialen en verpakkingsmaterialen die de bewaartijd van levensmiddelen vergroten.

  INEOS heeft in België 10 afzonderlijke productie-eenheden, R&D faciliteiten en 3 commerciële kantoren. Daarvan zijn 8 afzonderlijke productievestigingen gelegen in en nabij Antwerpen (Lillo (2), Doel, Geel (2), Zandvliet (2), Zwijndrecht). Project ONE wordt de 9e productiesite in Antwerpen en de 11e in België.

 • 6. Waarom is Project ONE belangrijk voor Europa?

  In de laatste 20 jaar is het Europese aandeel van de wereldwijde chemiesector gehalveerd. De Europese chemiesector loopt bovendien al jaren achterop op het vlak van nieuwe investeringen die geavanceerde technologieën inzetten en daardoor beter presteren qua ecologische voetafdruk. Om deze neerwaartse trend een halt toe te roepen en de balans voor de mondiale chemieproductie te herstellen, koos INEOS bewust voor de bouw van een ultramoderne site in Europa om de groeiende vraag naar chemische producten te beantwoorden.

  Project ONE zal gebruik maken van de nieuwste productietechnologieën waardoor de impact op het milieu en de koolstofuitstoot substantieel verlaagd kan worden in vergelijking tot de huidige ethyleenproductie in Europa. Deze vernieuwing is een belangrijke stap richting een meer duurzame chemiesector.

 • 7. Waarom is dit een ‘gamechanger’ voor de chemie?

  Alle recente grote investeringen in de chemie gebeurden in Azië, het Midden-Oosten of de Verenigde Staten. Daardoor wordt de positie van Europa uitgehold en wordt het steeds meer afhankelijk van andere regio’s in de wereld. Stilstaan is achteruitgaan in de industrie. Project ONE zal de concurrentiële positie van de Europese chemie opnieuw verstevigen en een positief effect hebben op de werkgelegenheid en welvaart in Antwerpen en Vlaanderen.

  Door gebruik te maken van de modernste technologieën zal Project ONE, in vergelijking tot gelijkaardige installaties in Europa, de meest energie-efficiënte productiesite van Europa worden, met een substantieel lagere CO2-voetafdruk. Project ONE zal anderhalf miljoen ton ethyleen– de belangrijkste bouwsteen van de chemische industrie – genereren met minder dan de helft CO2-uitstoot in vergelijking met de huidige 10% beste Europese krakers. 

  Als we de Project ONE ethaankraker vergelijken met alle andere Europese krakers binnen het European Emission Trading System (ETS), zien we dat we letterlijk de norm verschuiven. In de categorie stoomkrakers stoot Project ONE 0,29 ton CO2 per ton product uit, waarmee het op 43% van de benchmark ligt (0,68 ton). De benchmark wordt bepaald door de 10% best presterende productiesites. Eenmaal onze ethaankraker online gaat, heeft dat invloed op de benchmark, wat andere spelers zal aanzetten tot extra duurzame investeringen of ze zullen meer moeten betalen voor emissierechten.

 • 8. Wat is de meerwaarde van Project ONE voor de regio?

  Antwerpen, en bij uitbreiding Vlaanderen, zal veel baat hebben bij de realisatie van Project ONE. Het zal de toekomst van de chemie in de regio verder versterken en de bestaande chemische cluster verrijken.

  Bovendien zullen er voor de bouw van de site miljoenen man-uren nodig zijn. Van zodra Project ONE operationeel is, zal het 300 hoogkwalitatieve jobs op de site tewerkstellen en additioneel een 150 contractorjobs creëren. De activiteiten van Project ONE zullen ook onrechtstreeks werkgelegenheid creëren. Elke job op de site zal er namelijk 5 onrechtstreeks voortbrengen (bij producenten, leveranciers, onderhoudsdiensten,…).

  Project ONE brengt technologische vernieuwing naar het hart van de Europese chemie. De investering zal zo een nieuw elan geven aan de productie en jobs genereren in een sterk gereguleerde sector die een fundamentele rol zal spelen in het terugdringen van broeikasgasemissies in Europa.

 • 9. Zijn de werken al begonnen?

  Het project bevindt zich nog in een vroeg stadium. De focus ligt nu nog op de studie en het ontwerp van de installaties, en het aanvragen van de  vergunning om Project ONE te bouwen. We verwachten dat de voorbereidende werken kunnen beginnen in het najaar van 2022 en de bouw van de kraker van de eerste helft van 2023.

 • 10. In welke fase van het proces bevindt Project ONE zich nu?

  Vandaag zijn er al meer dan 100 medewerkers tewerkgesteld in het kader van Project ONE. Zij bestuderen en ontwerpen de industriële installaties, daarnaast loopt de vergunningsprocedure. We verwachten te kunnen beginnen bouwen in het voorjaar van 2023, om de installaties klaar te hebben tegen 2026.

  Ondertussen werven wij al volop medewerkers aan. We zijn op zoek naar getalenteerde ingenieurs, operators, technische profielen en andere medewerkers.

  Bekijk hier de jobopportuniteiten voor INEOS en Project ONE

 • 11. Hoe houdt INEOS rekening met vragen en suggesties van buurtbewoners?

  INEOS wil transparant zijn over het project ten aanzien van buurtbewoners en andere belanghebbenden. Deze investering zal bijdragen tot de welvaart van de regio, werkgelegenheid en technologische vernieuwing van de sector.

  Voor de aanmelding van het Project-MER (milieu-effectenrapportage) hebben we in april 2020 vrijwillig een inspraakmogelijkheid georganiseerd, waarbij het mogelijk was om voorstellen in te dienen met betrekking tot de inhoud en methodologie van deze aanmelding. De ingestuurde inspraakreacties werden door de administratie van de Vlaamse overheid meegenomen bij de uitwerking van het scopingsadvies.

  Wij zijn ook lid van de Adviesraad chemie, waarmee we periodiek in dialoog gaan met de inwoners van de omliggende woonkernen van Stabroek, Berendrecht en Lillo.

 • 12. Hoe zal INEOS de lokale hinder voor de buurt beperken?

  Logistiek en transport

  Tijdens de bouw van Project ONE zal maximaal gebruik worden gemaakt van transport per schip. Dit zal de belasting van het wegverkeer in de buurt zo laag mogelijk houden. Er is gekozen voor een modulair ontwerp, waardoor grote modules off-site geproduceerd worden en vervolgens per schip overgebracht naar de werf in Lillo. Op die manier kunnen we de constructietijd en eventuele hinder ter plaatse aanzienlijk beperken.

  Het ethaan, de grondstof van de ethaankraker, wordt per schip aangevoerd. Bij het in werking treden van de installaties, zal de geproduceerde ethyleen voornamelijk via pijpleidingen getransporteerd worden: de veiligste en meest ecologische manier van transport.

  Geluid – licht – geur

  Bij de bouw van de installatiezullen we te allen tijde de geldende geluidsnormen naleven. Het ontwerp van de fabriek voorziet in het gebruik van technologieën voor geluidsreductie met inachtname van de Vlaamse standaarden.

  Bij de ingebruikname van de fabriek, zal het gebruik van grondfakkels zichtbare fakkelactiviteit beperkt houden. De hoogtefakkels dienen voornamelijk als veiligheidssysteem en zullen enkel bij de opstart en stilstand van de installaties gebruikt worden. De hoge betrouwbaarheidsvereisten van de productie-eenheden moeten de noodzaak tot affakkelen minimaliseren. Emissies die eventueel gepaard zouden gaan met geurhinder worden opgevangen in volledig afgesloten systemen en dampen worden behandeld of afgevangen.

  Bescherming van natuur en biodiversiteit

  De aanwezige vegetatie (bomen en duindoorn) op het industrieterrein die moet verwijderd worden om de grond bouwrijp te maken, zal ruimschoots gecompenseerd worden. Om de biodiversiteit te beschermen en herlokaliseren hebben we samengewerkt met de Haven van Antwerpen en erkende onafhankelijke organisaties die instaan voor natuurbescherming. Dit heeft beslag gekregen in diverse maatregelen, onder meer de herlokalisatie van beschermde diersoorten, waarbij gezocht is naar gelijkaardige habitats elders in de haven, en het behoud van een natuurlijke corridor op het terrein. INEOS zal ook grote oppervlakten bos heraanplanten in duurzaam natuurgebied in Vlaanderen om de verwijderde vegetatie op het terrein te compenseren.

 • 13. Wanneer zal Project ONE af zijn?

  Vooraleer we kunnen beginnen bouwen aan Project ONE moeten we eerst de nodige vergunningen verkrijgen. We verwachten de bouwwerken te kunnen starten in het voorjaar van 2023 en ze in de loop van 2026 af te ronden.

 • 14. Wat zal de installatie van Project ONE precies doen? Welke grondstof wordt ingezet?

  Project ONE zal ethaan omzetten naar ethyleen. Ethyleen is een basisbouwsteen van de chemie, waaruit veel producten zijn opgebouwd die essentieel zijn in het dagelijkse leven: bouwmaterialen, medische toepassingen, verpakkingsmaterialen voor voedselhygiëne, kledij, onderdelen van windmolens, lichtgewicht onderdelen van wagens, huishoudtoestellen, en andere.

 • 15. Komt er schaliegas naar Antwerpen?

  De Verenigde Staten ontgint natuurlijk gas voor lokale energievoorziening. Het overgrote deel van dit gas bestaat uit methaan, maar het bevat ook kleinere hoeveelheden ethaan, butaan en propaan. Ethaangas werd voorheen afgefakkeld aan de bron, omdat het verwijderd moet worden uit het natuurlijke gas om dit laatste geschikt te maken voor particulier en industrieel gebruik. Voor de petrochemische industrie, is het ‘bijproduct’ ethaangas echter zeer waardevol, aangezien het een belangrijke grondstof is die kan worden omgezet in hoogwaardige chemische stoffen. Het ethaangas wordt zo nuttig ingezet en er wordt vermeden dat het rechtstreeks in de atmosfeer terecht komt.

  De Verenigde Staten ontgint natuurlijk gas uit schalie, een zacht gesteente in de ondergrond. Het ethaangas dat hierbij gewonnen wordt, wordt verscheept naar Europa voor de productie van ontelbare producten die onmisbaar zijn geworden in onze moderne samenleving. Het ethaan dat INEOS invoert in Antwerpen, wordt vervoerd met een nieuwe generatie van schepen die zelf ook aangedreven worden door ethaangas en niet door zware stookolie. Het gebruik van gas als brandstof elimineert zwaveluitstoot en vermindert de uitstoot van koolstofdioxide in vergelijking met conventionele brandstoffen.

  Een onafhankelijke studie vergeleek de koolstofuitstoot van de productie van ethyleen op basis van ethaan, zoals in Project ONE, met de productie van ethyleen op basis van ruwe aardolie (een zogenaamde nafta installatie). Dit van aan de bron, tot en met de verwerking, opslag, transport en productie. Daaruit blijkt dat de productie van Project ONE op basis van ethaan minder dan de helft CO2 uitstoot in vergelijking tot het nafta-gebaseerde alternatief.

 • 16. Zal Project ONE een impact hebben op de omgeving?

  Hoge standaarden voor veiligheid, gezondheid en milieu maken essentieel deel uit van de activiteiten van INEOS. De milieuprestaties van INEOS worden van nabij opgevolgd in alle fases van implementatie. We zullen alle geldende milieunormen die opgelegd worden door de Vlaamse milieu-overheden naleven of overtreffen, nu en in de toekomst. Door gebruik te maken van waterstof als brandstof en bijkomende energiebesparingen zal Project ONE substantieel beter presteren op het vlak van CO2 emissies dan de huidige properste vergelijkbare installaties in Europa: onze koolstofuitstoot zal namelijk slechts de helft bedragen van het gemiddelde van de 10% best presterende Europese stoomkrakers. 

  Een geïntegreerd milieu-effectenrapport (MER) van het volledige project zal, in het kader van het vergunningentraject, de impact van Project ONE op het milieu en de directe omgeving in kaart brengen.

 • 17. Hoe zit het met het effect op de omliggende gemeentes?

  Het projectgebied ligt in de Antwerpse haven (zie Waar zal Project ONE komen?), omringd door andere industriële en havengebonden activiteiten. De dichtstbij gelegen woonkernen zijn die van Berendrecht (op 1 km), Lillo Fort en Zandvliet (op ong. 2 km). De effecten op de woonomgeving worden eveneens onderzocht door de Vlaame milieu-agentschappen, zodat deze aan alle wettelijke regels voldoen. Er zullen ook regelmatige metingen worden uitgevoerd tijdens de werking van de installatie.

  Aangezien de eindproducten van de site hoofdzakelijk via pijpleidingen worden afgevoerd naar andere sites in België, Nederland en Duitsland, zijn er voor dit transport geen schepen of vrachtwagens nodig die het wegennet en de lucht- en geluidskwaliteit bijkomend zouden belasten.

  Buurtbewoners die vragen hebben, kunnen altijd contact opnemen met ons.

 • 18. Zal INEOS ook fakkelen op Project ONE?

  Fakkelen zal herleid worden tot het minimum. Bij fakkelen worden brandbare gassen veilig afgevoerd. Dit is belangrijk om de veiligheid van een chemische site te verzekeren, in het belang van alle medewerkers en omwonenden.

  Het gebeurt voornamelijk bij het starten en stopzetten van de installaties of bij belangrijke onderbrekingen zoals een stroompanne. Meestal zal dit gebeuren via grondfakkels, om zo de impact op de omgeving te beperken. INEOS zal bekijken hoe ze buurtbewoners best kan informeren wanneer de grote fakkel (toren) toch moet ingezet worden.

 • 19. Zal INEOS het weghalen van de vegetatie in het projectgebied compenseren?

  INEOS zal de tijdelijke natuur in een industriële zone compenseren door de aanplanting van hoogwaardige natuur in beschermde natuurgebieden. Ook de beschermde diersoorten zullen daar opnieuw een thuis vinden.

  Om deze aanplanting in goede banen te leiden, werken we samen met de experten van erkende organisaties voor natuurbehoud.

 • 20. Zullen er door Project ONE bijkomende pellets in de haven en natuur terechtkomen?

  Project ONE produceert geen pellets. De geproduceerde ethyleen en bijproducten zijn gasvormige stoffen die onder vloeibare toestand vooral via pijpleidingen naar andere industriële sites gaan in de haven, België, Nederland en Duitsland.

 • 21. Zal Project ONE plastic produceren dat in het milieu terechtkomt?

  De geproduceerde basischemicaliën zijn de bouwstenen van tal van producten uit ons dagelijkse leven. Denk maar aan isolatiematerialen, leidingen, lichtgewicht materialen die het brandstofverbruik van auto’s verminderen, gezondheids- en medische toepassingen zoals desinfecterende handgel, injectiespuiten, intraveneuze zakken en steriele verpakkingen, wieken en smeermiddelen voor windturbines, verpakkingsmaterialen die de bewaartijd van levensmiddelen vergroten, enzovoort.

  Kunststoffen zijn niet bedoeld om in de natuur terecht te komen. Niet de kunststoffen zelf, maar de vervuiling van kunststoffen zijn dus het probleem dat we moeten aanpakken. Volgens de visie van INEOS moeten we evolueren naar een wereld waarin kunststoffen geen wegwerpproducten zijn, maar waardevolle materialen. Daarom investeert INEOS sterk in geavanceerde recyclage van kunststoffen, en zijn vandaag al onze polymeren (een deel van onze productie) al recycleerbaar. Meer daarover kun je lezen in de INEOS Pledge. Volgens deze ‘Pledge’ hebben we ons geëngageerd om tegen 2025: minstens 325 000 ton gerecycleerd materiaal te verwerken in producten; gemiddeld 30% gerecycleerd materiaal te gebruiken in producten bestemd voor polystyreenverpakking in Europa; een reeks polyolefin producten op de market te brengen voor verpakkingsmaterialen in Europe met minstens 50% gerecycleerd materiaal, ervoor te zorgen dat 100% van onze polymeren recycleerbaar zijn.

  In ons research center in Neder-over-Heembeek, hebben we een doorbraak gerealiseerd op het vlak van mechanische recyclage met onze Recycle-IN producten die in België ontwikkeld en getest werden. Dat zijn korrels samengesteld uit 50% gerecycleerd en 50% nieuw materiaal.

  INEOS heeft ook een nieuwe reeks biopolymeren ontwikkeld op basis van reststoffen van de pulp-en papierindustrie waarmee kunststoffen geproduceerd kunnen worden met 90% reductie in broeikasgasemissies. Om kunststoffen te verwijderen die toch in het milieu zijn terecht gekomen, ondersteunt INEOS verschillende initiatieven. Denk maar aan Operation Clean Sweep in de Antwerpse haven, de Ocean Clean-up en andere duurzaamheidsinitiatieven van de haven van Antwerpen.

 • 22. Wat betekent Project ONE voor het klimaat?

  Door voor Project ONE de nieuwste generatie van technologie in te zetten, helpen we de Europese chemische industrie te moderniseren en verleggen we de norm met uiterst efficiënte installaties en een sterk verbeterde ecologische voetafdruk.

  CO2

  Door het gebruik van de nieuwste technologieën, zal de ethaankraker van Project ONE slechts minder dan de helft van de CO2 uitstoten van de best presterende vergelijkbare installaties in Europa. Dat doen we door bijvoorbeeld waterstof, een koolstofvrij gas dat geproduceerd wordt bij de productie van ethyleen, in te zetten als brandstof, waardoor we een grote hoeveelheid koolstofrijke gassen die standaard voor energieopwekking gebruikt worden, uitsluiten. Dit zal de CO2 emissies significant verminderen.

  Deze prestatie legt de lat hoger voor meer vervuilende installaties, onder meer via het EU handelsemissiesysteem. De uitstoot van Project ONE bedraagt 0,29 ton CO2/ton product of slechts 43% van de huidige EU ETS benchmarkwaarde van 0,68 ton CO2/ton product.Wanneer Project ONE op de markt komt, zal het de EU-ETS-benchmarkwaarde met ongeveer 14% aanscherpen. Stoomkrakers in het EU-ETS-systeem die niet aan deze lagere benchmarkwaarde voldoen, zullen extra emissierechten moeten kopen om hun emissies te dekken of meer emissiebeperkende maatregelen moeten nemen.

  Afnemers van de ethyleen van Project ONE kunnen elk jaar 2 miljoen ton CO2 emissies besparen aangezien ze niet meer afhankelijk zullen zijn van de ethyleen van meer vervuilende installaties. 

  Ook zullen de kunststoffen die van ethyleen gemaakt worden, uiteindelijk dubbel zoveel CO2 besparen als nodig was voor hun productie. Want deze kunststoffen maken eindproducten (bv. auto’s, bouwmaterialen en verpakkingen) lichter en langer bruikbaar.

  Koolstofafvang

  Ook voorzien we op de Project ONE-site plaats voor de opvang en opslag van CO2. De huidige technologie voor het afvangen van koolstof in industriële processen is nog steeds zeer energie-intensief en momenteel is er nog geen netwerk om de collectief opgeslagen CO2 af te voeren. We verwachten echter een belangrijke doorbraak hierin in de nabije toekomst.

  Er loopt een studie om de vereiste infrastructuur voor het afvangen, inzamelen en afvoeren van de CO2 in de Haven van Antwerpen te onderzoeken. INEOS werkt hiervoor samen met andere spelers uit de Antwerpse haven via het Antwerp@C consortium.

  Gebruik van energie

  Project ONE staat garant voor een zeer hoge energie-efficiëntie. Het ontwerp van de ethaankraker heeft alle mogelijke routes toegepast om de efficiëntie van de installaties zo hoog mogelijk te maken: de maximale recuperatie van warmte- en koudestromen zorgt bijvoorbeeld voor een lager energieverbruik. Zo zal de ‘koude’ energie van het cryogene ethaan hergebruikt worden om energie te besparen in de koude secties van de site. En de hitte van de ovens van de ethaankraker wordt elders hergebruikt zodat er minder stoom moet worden opgewekt.

  Koolstof-efficiëntie

  Het zoveel mogelijk beperken van het energieverbruik is van essentieel belang om de koolstofefficiëntie maximaal te maken. In het ontwerp van de ethaankraker is gekozen voor zeer ‘selectieve’ technologieën die bijdragen tot een maximale omzetting of ‘conversie’ van de gebruikte grondstoffen in hoogwaardige chemische stoffen. Dit resulteert in een bijzonder hoge koolstofefficiëntie van bijna 90%, die veel hoger is dan bij installaties die geen ethaan maar ruwe aardolie gebruiken. Dit betekent dat bijna 90 procent van de aanwezige koolstof in de grondstoffen wordt omgezet in een hoogwaardige chemische bouwsteen.

 • 23. Hoe past Project ONE in de klimaatambities van de Antwerpse haven en de overheid? Is het project toekomstbestendig?

  INEOS onderschrijft deze ambities. Zo ondersteunen we de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en de Europese Green Deal. Maar dit blijft niet bij woorden. Met Project ONE bouwen we een van de meest energie- en grondstofefficiënte en milieuvriendelijke installaties van Europa. We investeren ook in onderzoek, naar onder andere technologie voor de opvang en opslag van CO2. Technologie waar we vandaag al plaats voor voorzien op de site van Project ONE. In onze INEOS Oxide site in Zwijndrecht vangen we al 10 jaar koolstof af, die opnieuw wordt gebruikt voor industriële toepassingen via de bECO2 joint venture. En INEOS Oil &Gas is betrokken bij koolstofopslagprojecten in Denemarken.

  In november 2020 maakten we bekend dat een roadmap in uitwerking is voor alle sites in Antwerpen opdat ze klimaatneutraal zullen worden tegen uiterlijk 2050.  De focus ligt daarbij op reductie aan de bron door in te zetten op hernieuwbare energie en ‘groene warmte’, het hergebruik van waterstof en CO2, verdere investeringen in elektrificatie en waar mogelijk de omschakeling naar gerecycleerde of bio-gebaseerde grondstoffen. Deze ambitie houdt ook rekening met het streefdoel van Europa om de broeikasgasuitstoot tegen 2030 met 55% te verlagen ten opzichte van de cijfers van 1990.

  De weg naar een klimaatneutrale toekomst verloopt in etappes. Project ONE maakt nu reeds een fundamenteel verschil door maximaal gebruik te maken van  het allerbeste van wat de technologie van vandaag biedt. Afnemers van de ethyleen van Project ONE kunnen elk jaar 2 miljoen ton CO2 emissies besparen aangezien ze niet meer afhankelijk zullen zijn van de ethyleen van meer vervuilende installaties.  Maar met Project ONE reikt onze ambitie verder. We hebben de nodige flexibiliteit ingebouwd in onze installaties om onze voetafdruk verder te verminderen en andere technieken te integreren zodra deze matuur zijn. Het is bvb technologisch mogelijk om de kraakovens en stoomketels van Project ONE volledig met waterstof te voeden. Voorwaarde is de beschikbaarheid van voldoende groene waterstof. Met de investeringen die momenteel aan de gang zijn in waterstoftechnologie, ook in Vlaanderen, ligt deze mogelijkheid in de toekomst binnen bereik. Daarnaast voorzien we in ons ontwerp ruimte voor een koolstofafvanginstallatie, zodat ook deze optie benut kan worden.

 • 24. Zal Project ONE jobs creëren?

  Jazeker. Project ONE zal:

  • Miljoenen man-uren vergen tijdens de bouw. Dit komt neer op ca 2500 jobs tijdens de constructiepiek.
  • Ca 300 permanente en hoogwaardige jobs (en 150 contractorjobs) creëren van zodra Project ONE operationeel is.
  • Per werknemer op de Project ONE-site 5 jobs creëren bij andere ondernemingen.
 • 25. Kan ik werken voor INEOS?

  INEOS is steeds op zoek naar getalenteerde en gemotiveerde collega’s. Houd regelmatig onze website in het oog voor vacatures en andere opportuniteiten.

 • 26. Is werken in de chemie veilig?

  INEOS heeft een van de beste veiligheidsresultaten van de sector. De veiligheid van onze werknemers en omwonenden is onze grootste prioriteit. Het staat dan ook centraal in onze activiteiten. Met onze Zero Injuries-doelstelling doen we ons uiterste best om het aantal ongelukken tot nul te reduceren. We zijn aardig op weg om dit bereiken, want in 2019 scoorden we 0,16 op de OSHA-schaal. Dit is het equivalent van 1 incident per 700 gewerkte jaren.

 • 27. Gaat de output van Project ONE hoofdzakelijk naar wegwerpproducten?

  Project ONE produceert ethyleen, een gasvormige stof die zowat de belangrijkste bouwsteen is van de chemie. Op basis van deze stof zullen, verderop in de productieketen, producten gemaakt worden die onlosmakelijk verbonden zijn met ons hedendaagse leven. Denk maar aan:

  • Producten voor persoonlijke verzorging zoals cosmetica, tandenborstels, contactlenzen en brillen.
  • Elektronica zoals koffiemachines, computers en koptelefoons.
  • Essentiële nutsvoorzieningen en toepassingen voor onze woningen zoals buizen voor het transport van drinkwater en gas, en PVC ramen en deuren.
  • Toepassingen in de gezondheidszorg, zoals mondmaskers, gelaatsschermen, spuiten, medicijnen en baxters.
  • Zaken die we gebruiken om ons te ontspannen zoals sporttoestellen- en kledij, buitenmeubilair en een tv.
  • Producten die bijdragen tot een duurzame samenleving zoals isolatiemateriaal, zonnepanelen, smeermiddelen en wieken van windmolens, en lichtgewicht onderdelen voor auto’s.

  Het grootste deel van de productie van de INEOS-groep betreft dergelijke toepassingen in de bouw, automobielsector, huishoudelijke apparaten en dergelijke. Slechts een deel van de eindproducten van de INEOS-groep, namelijk 26 procent, betreft verpakkingen voor de voedingsindustrie. Verpakkingen worden soms verguisd, maar ze zijn belangrijk om de veiligheid en houdbaarheid van producten te verbeteren.

  Zo verbetert de verpakking van een komkommer de bewaartijd ervan met 11 dagen. Doordat hij zo minder wordt weggegooid, bespaart de verpakking 5 keer zoveel CO2 als nodig was om de verpakking te produceren. Alternatieven voor verpakkingen uit kunststof, zoals papier, glas en aluminium, vergen andere kunststoffen en energie, met hogere CO2-uitstoot tot gevolg (zie TED-talk van UGent-professor Kim Ragaert).

 • 28. Moeten we niet meer inzetten op recyclage in plaats van de productie van nieuwe kunststoffen?

  INEOS zet zich sterk in om het zwerfvuil en de verbranding van kunststoffen terug te dringen. Niet de kunststoffen op zich zijn het probleem, wel dat ze nog te veel worden weggegooid of verbrand. Volgens de visie van INEOS moeten we zorgvuldig omspringen met kunststoffen, precies omdat het zo’n waardevolle materialen zijn. Daarom investeert INEOS sterk in de recyclage van kunststoffen. Zo kunnen alle door ons geproduceerde polymeren (zoals polyethyleen en polypropyleen die op basis van Project ONE-output gemaakt worden) volledig gerecycleerd worden.

  INEOS investeert in de verschillende vormen van recyclage. We ontwikkelen producten die zich lenen voor mechanische recyclage zodat gerecycleerd materiaal ook voor hoogwaardige toepassingen kan worden ingezet. En we investeren in de ontwikkeling van onze processen om biogebaseerde grondstoffen of afvalplastic te gebruiken als grondstof voor nieuw plastic. Geavanceerde recyclage (ook wel chemische recycling genoemd) is een prille technologie die we op de markt brengen. Naarmate we deze technologie commercialiseren, zullen we meer plastic kunnen produceren uit gerecycleerde producten, waardoor er een markt voor afvalplastic ontstaat.

  Dit alles past in ons engagement van de INEOS Pledge om kunststoffen om te vormen tot een waardevol materiaal. Daarbij willen we 325.000 ton van gerecycleerde producten terug in productieprocessen integreren tegen 2024, 100 procent van onze kunststoffen recycleerbaar maken en dat we kunststoffen mix kunnen aanbieden met tot de helft recyclaat. Dit in samenwerking met de merken die deze kunststoffen op de markt brengen.

  Hier zijn enkele concrete voorbeelden:

  • Opwaarderen kunststoffen voor geslaagde combinatie met gerecycleerd materiaal  Telkens een polymeer (zoals polyethyleen en polypropyleen) mechanisch gerecycleerd wordt, vermindert de kwaliteit van het materiaal. Daarom worden met deze recyclaten meestal minder hoogwaardige en eerder goedkope eindtoepassingen geproduceerd zoals bloempotten en vuilniszakken. Het doel van INEOS is om deze waarde van gerecycleerde polymeren op te schroeven zodat deze gelijkwaardig zijn aan ‘verse’ kunststoffen. In ons onderzoekscentrum in Neder-Over-Heembeek zijn we er in geslaagd om producten te maken (de Recycl-IN compounds) met dezelfde eigenschappen door het mengen van de helft gerecycleerd materiaal met de helft nieuw materiaal.
  • Geavanceerde (chemische) recyclage van polyethyleen en polypropyleen. In plaats van kunststoffen te maken op basis van nafta (ruwe olie), heeft INEOS een samenwerking opgestart met het recyclagebedrijf Plastic Energy om gebruikte polyethyleen en polypropyleen opnieuw af te breken tot hun basismoleculen en te hergebruiken. Na eerste succesvolle testen in 2020, zullen INEOS en Plastic Energy nu een nieuwe installatie bouwen die dit proces op grote schaal kan uitvoeren.
 • 29. Is er wel vraag naar de producten van Project ONE?

  De markt voorspelt een gemiddelde groei in de vraag naar ethyleen op jaarbasis van 4% voor de volgende vijf jaar. Volgens de prognoses van  IHS Market zal er de volgende 5 jaar ethyleen geïmporteerd worden in Europa.

  Zelfs in het duurzame scenario1 van het Internationaal Energieagentschap (IEA) stijgt de vraag naar basischemicaliën zoals ethyleen en propyleen met ongeveer 40 procent tussen 2017 en 20502. Dit onder invloed van een stijgende wereldbevolking, de stijgende welvaart en maatschappelijke evoluties (o.a. minder vraag naar wegwerp kunststoffen zoals plastic zakjes, meer vraag ernaar voor componenten van elektrische wagens).

  Bron: The Future of Petrochemicals Mt: million tonnes CTS: Clean Tech Scenario (zie voetnoot 1) RTS: referentiescenario

  Dit duurzame scenario, dat minder uitstoot en meer recyclage vooropstelt, vermindert de vraag naar nieuwe basischemicaliën met 7 procent tegenover het basisscenario. Aanzienlijke inspanningen in recyclage zijn dus nuttig, maar niet voldoende om aan de marktvraag te voldoen. De productie van nieuw ethyleen en propyleen, zoals Project ONE zal doen, biedt een antwoord op de maatschappelijke behoefte aan deze basisbouwstenen.

  [1] Het Clean Tech Scenario (CTS) tegen 2050 bevat o.a. een reductie van directe CO2-emissies van de chemie met 45% ondanks een stijging van de vraag van basischemicaliën met 40%. Ook een (bijna) verdrievoudiging van de wereldwijde gemiddelde ophaalratio van kunststofafval behoort hiertoe.

  [2] The Future of Petrochemicals, IEA

 • 30. Zijn er geen alternatieve grondstoffen voor het schaliegas uit de Verenigde Staten dat Project ONE zal gebruiken?

  Het ethaan dat Project ONE zal omzetten in ethyleen, is geen schaliegas maar een bijproduct van schaliegasontwinning in de Verenigde Staten. Het ethaan wordt onttrokken aan het natuurlijk gas dat in de Verenigde Staten onder andere wordt gebruikt voor verwarming, en anders zou worden verbrand.

  Dankzij dit ethaan, en de state of the art productietechnieken, zullen de CO2-emissies van Project ONE minder dan de helft bedragen dan deze van vergelijkbare installaties (deze draaien voornamelijk op aardolie (nafta) of kolen). Zo kunnen we tegemoetkomen aan de wereldwijd groeiende vraag naar ethyleen en propyleen, aan veel lagere emissies dan als we zouden afhangen van olie.

  In die context wordt er ook soms verwezen naar de uitstoot van methaan bij de ontginning van schaliegas. Maar ook op dat vlak scoort schaliegas beter dan olie. Nieuw onderzoek wijst uit dat er bij de ontginning van gas en olie in de Noordzee 0,27 procent methaanverlies is, terwijl dit bij Amerikaanse producenten van schaliegas, zoals EQT, Antero en Range Resources, tussen de 0,06 procent en de 0,04 procent ligt.

  De voorraad ethaan uit de conventionele aardgasontginning in de Noordzee raakt bovendien uitgeput. Ethaan als bijproduct van schaliegasontginning is wel voorradig en kan door de chemische industrie worden gevaloriseerd als grondstof voor de ethyleenproductie. Voorheen werd het vaak afgefakkeld (verbrand aan de bron) omdat het geen commercieel nut had en vanwege haar hoogcalorische eigenschappen, moest worden geïsoleerd van het methaangas dat in de V.S. massaal voor verwarming wordt ingezet. Nafta (ruwe aardolie) is een alternatief voor ethaan. Een vergelijking van ethyleenproductie ‘from well to fence’ op basis van nafta versus ethaan toont aan dat dit laatste een voetafdruk heeft die substantieel lager ligt dan deze van nafta.

  Vandaag bestaat er nog geen volwaardig biologisch alternatief voor ethaan. Om anderhalf miljoen ton ethyleen te produceren is minstens 2,5 miljoen ton ethanol nodig.  Ter vergelijking: suikerbieten produceren 5000 liter ethanol per hectare of 3,95 metrieke ton ethanol/hectare. Er is m.a.w. 633 000 ha suikerbieten nodig om een ethaankraker te voeden voor de productie van anderhalf miljoen ethyleen. Ter vergelijking: volgens de gegevens van Statbel beschikte het Vlaamse Gewest over 622 000 ha landbouwgrond in 2019. Deze integrale oppervlakte zou dus op zich al niet toereikend zijn en zou betekenen dat deze grond niet kan worden benut voor voedselproductie. 

 • 31. Moet INEOS niet meer inzetten op bio-gebaseerde kunststoffen?

  De introductie van bio-gebaseerde grondstoffen voor de productie van kunststoffen is een erg veelbelovende evolutie. Ondanks dat het nog niet mogelijk is om alle kunststoffen te maken op basis van bio-gebaseerde grondstoffen, zetten we hier wel volop op in, zeker ook in België:

  • Biovyn, productie van PVC op basis van biomassa: op onze site van INOVYN in Jemeppe hebben we het mogelijk gemaakt om PVC (uit ethyleen) te maken uit biomassa die niet concurreert met de voedselproductie. Op die manier is er een reductie van de CO2-emissies van meer dan 90 procent in vergelijking met een productie uit fossiele grondstoffen. Deze toeleveringsketen werd volledig gecertificeerd door de Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), een onafhankelijke derde partij.
  • Bio-attributie van hernieuwbare grondstoffen: de ‘bio-attributie’ drukt uit in welke mate fossiele grondstoffen zijn vervangen door hernieuwbare of bio-gebaseerde grondstoffen. Ineos O&P North Lillo biedt een gamma van Bio-Attributed Olefins en Polyolefins aan, gebaseerd op hernieuwbare bio-gebaseerde grondstoffen die niet concurreren met de voedselproductie. De toeleveringsketen hiervan wordt volledig gecertificeerd door de Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), een onafhankelijke derde partij.
 • 32. Zal Project ONE overheidssteun ontvangen?

  We moeten hierbij een onderscheid maken tussen subsidies en waarborgen.

  • Subsidies. Er zijn tot op heden geen subsidies voor Project ONE uitgekeerd vanuit de overheid. Er zijn wel een aantal steunmogelijkheden vanuit de Vlaamse overheid voor specifieke inspanningen. INEOS moet hiervoor voldoen aan de voorwaarden zoals elke andere onderneming, inclusief de Europese en Vlaamse regelgeving.
   • Als er in de toekomst subsidies komen, dan zal dit zijn voor opleiding en vorming van medewerkers of de beperking van de milieu-impact, en dit volgens de overheidsreglementering die voor alle bedrijven hetzelfde is. Op die manier zou INEOS aanspraak kunnen maken op eenmalige steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) voor Project ONE van in totaal maximaal 8 miljoen euro.
   • Daarnaast kan INEOS voor haar inspanningen in onderzoek en ontwikkeling op al haar sites (dus niet alleen Project ONE), maximaal 8 miljoen euro jaarlijks ontvangen.
  • Waarborgen. Dit is een systeem waarbij de Vlaamse overheid (via PMV) bepaalde financiële risico’s van bedrijven mee ondersteunt. Ook dit zijn transparante en uniforme procedures voor alle bedrijven die er beroep op willen doen. Het zijn marktconforme financiële instrumenten die de overheid inzet om cruciale investeringen in het economische weefsel van Vlaanderen te doen slagen. Ook hier zijn voorwaarden aan verbonden voor de onderneming, bijvoorbeeld op vlak van tewerkstelling in Vlaanderen. Dergelijke waarborgen zijn ook internationaal gebruikelijke financiële instrumenten voor projecten van deze aard.