31 maart 2020

INEOS stelt aanpak milieueffecten-onderzoek Project ONE voor

https://project-one.ineos.com/wp-content/uploads/2020/03/milieu-effecten-onderzoek.jpg

Inspraakprocedure voor aanmelding Project-MER loopt van 1-30 april 2020

In het kader van het vergunningstraject voor Project ONE in de haven van Antwerpen maakt INEOS bekend op welke wijze de milieueffecten van het project in kaart zullen worden gebracht. Burgers die er opmerkingen op hebben, kunnen deze in de loop van de maand april indienen.

De volledige aanpak van het milieueffectenrapport (MER) staat uitgeschreven in het aanmeldingsdossier, dat vanaf 1 april beschikbaar is op www.mervlaanderen.be, de website van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid, onder ‘MER dossierdatabank’ en het dossiernummer PR3263.

INEOS maakte een instructievideo, die beschikbaar is op https://info.project-one.eu/participatie-mer, waarin zij nader toelichting geeft bij de inspraakprocedure die zij voorziet bij deze aanmelding. Burgers met opmerkingen over de inhoud van de aanmelding en/of de voorgestelde methodologie en te onderzoeken alternatieven kunnen deze via het online inspraakformulier op www.mervlaanderen.be of per mail aan mer@vlaanderen.be insturen tot en met 30 april.

De experten van het departement Omgeving zullen de inspraakreacties evalueren en ermee rekening houden in het zogenaamde scopingsadvies, dat bepaalt wat er in het Project-MER moet worden onderzocht.

De aanmelding beschrijft dat het MER de impact van Project ONE zal bestuderen en beoordelen voor volgende disciplines: bodem, water, lucht, geluid en trillingen, mobiliteit, landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie, klimaat, biodiversiteit en mens en gezondheid. Zowel de effecten van de aanlegfase als deze tijdens de exploitatie maken deel uit van het onderzoek en dit voor de voorbereidende werken, de propaandehydrogenatie(PDH)-eenheid, de ethaantank, de ethaankraker en alle ondersteunende infrastructuur.

Dit MER, dat de cumulatieve effecten omvat van alle onderdelen van het project, zal doorwerken in de vergunningsaanvragen die worden ingediend voor de bouw en exploitatie van de PDH-eenheid en ethaantank enerzijds en de bouw en exploitatie van de ethaankraker anderzijds.

Project ONE is de grootste investering in de Europese chemiesector sinds 20 jaar. Vanwege de complexiteit en omvang van het project wenst INEOS de realisatie van de installaties in de tijd te spreiden. Dit laat toe de werken op een efficiënte wijze in te plannen, door eerst met de voorbereidende werken te starten, vervolgens over te gaan tot de bouw van de PDH-eenheid, ethaantank en bijhorende nutsvoorzieningen en logistieke installaties, om te eindigen met de bouw van de ethaankraker en bijhorende infrastructuur.

Een eerste fase betreft het rooien van bomen en struiken en het bouwrijp maken van de industriële site. Deze voorbereidende werken zijn nodig om het volledige projectgebied toegankelijk te maken voor geotechnisch onderzoek. Om die reden heeft INEOS voor deze fase vorig jaar reeds een afzonderlijke vergunningsaanvraag ingediend, samen met een boscompensatievoorstel en een project-MER. Deze vergunning werd door de provincie Antwerpen op 7 november 2019 toegekend. Omdat er beroep werd aangetekend tegen deze beslissing, zijn de effecten van het weghalen van de vegetatie opnieuw  opgenomen in de ingediende aanmelding.