7 november 2019

Project ONE: Provincie Antwerpen kent omgevings-vergunning toe aan INEOS

https://project-one.ineos.com/wp-content/uploads/2019/11/omgevingsvergunning.jpg

De Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen kent aan INEOS de vergunning toe voor de voorbereidende werken voor de bouw en exploitatie van een ethaankraker en PDH unit. De provincie heeft geoordeeld dat het dossier voor de aanvraag van de omgevingsvergunning voldeed aan de wettelijke vereisten. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar de realisatie van Project ONE.

Omwille van de bestemming van het gebied, de groter dan vereiste compensatie van het bos en alle milderende maatregelen die opgenomen werden in het goedgekeurde MER, oordeelde de deputatie dat de vergunning verleend kan worden.

Deze ontwikkeling sluit ook aan op de visie rond haveninbreiding van het Antwerps Havenbedrijf.

Provincie zet licht op groen om de industriële site bouwrijp te maken

Vanwege de omvang en complexiteit van Project ONE, zal de realisatie ervan in verschillende fasen verlopen over een tijdspanne van vier à vijf jaar. Naast de bouw van de twee industriële installaties, moet de site immers ook van de nodige infrastructuur worden voorzien, zoals de aanleg van verharde wegen en ondergrondse leidingen, de bouw van stoomketels en een elektrisch distributienet, een waterzuiveringsstation, een installatie voor brandbestrijding, de aanleg van een kade,…

Om de site bouwrijp te maken, moet INEOS eerst een aantal voorbereidende werken op de terreinen uitvoeren. Daarvoor werd er een milieueffectenrapport (MER) ingediend. Aangezien er op het industrieterrein doorheen de tijd vegetatie is ontstaan, omvatte de omgevingsvergunning voor de voorbereidende werken ook een verzoek tot het rooien van bomen.  Op basis van het geotechnisch onderzoek dat mogelijk wordt dankzij deze vergunning, kan INEOS de detailengineering van de installaties uitwerken.

INEOS heeft ingespeeld op de bezorgdheden van verschillende belanghebbenden, zoals het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Deze kregen beslag in een verduidelijking van het MER aan de Deputatie. Daarin bevestigde INEOS ook het engagement dat de installaties de meest energie-efficiënte (en dus milieuvriendelijkste) van Europa zullen zijn.

Properste installatie van Europa

De geplande installaties zijn baanbrekend voor de Europese petrochemische sector aangezien substantieel minder CO2 zullen uitstoten dan de huidige vergelijkbare installaties in Europa. Zo zal de ethaankraker de waterstof die vrijkomt tijdens het maken van ethyleen inzetten als brandstof: bij verbranding van waterstof komt er immers geen CO2 vrij. Op termijn zal deze innovatie marktcorrigerend werken en zullen de meer vervuilende installaties verdwijnen.

Bovendien zullen deze plants ‘carbon capture ready’ zijn, wanneer een doorbraak wordt gerealiseerd in deze technologie. Het design voorziet immers in ruimte voor de bouw van een koolstofafvanginstallatie. INEOS is ook een partner in het Antwerp@C project, dat de mogelijkheden bestudeert voor carbon capturing in de haven van Antwerpen.

Verhoogde boscompensatie

INEOS erkent de waarde van de tijdelijke natuur die is ontstaan en is daarom bereid meer te compenseren dan waartoe zij wettelijk verplicht is.

Uit nader onderzoek van ANB blijkt dat de oppervlakte van het bosgebied in het vorige MER-rapport dat compensatieplichtig is (bomen ouder dan 22 jaar), te conservatief werd ingeschat. Deze oppervlakte bedraagt afgerond 17,5 ha in plaats van 22 ha. Zodoende moet niet 44 ha maar 35 ha wettelijk gecompenseerd worden. Hierdoor compenseert INEOS nog meer bovenop de wettelijke verplichting dan aanvankelijk gedacht, namelijk 20 ha in plaats van 11 ha.

De totale compensatie bedraagt 55 ha. De totale bosoppervlakte werd door ANB herberekend tot iets meer dan 48 ha zodat INEOS 7 ha meer bos zal aanplanten dan er zal verdwijnen.

Verstevigen van de concurrentiële slagkracht van de Europese chemiesector

INEOS wijst er op dat deze investering een omwenteling betekent voor de Europese chemiesector. De laatste investeringen van deze omvang vonden allemaal plaats in China, het Midden-Oosten of de Verenigde Staten. China is geëvolueerd van een volger tot een leider, maar volgens geheel andere milieunormen dan in Europa. Deze productiesite ontwikkelen in Antwerpen, volgens de strenge milieunormen van hier, slaat dan ook de brug naar een toekomstgerichte chemische sector in Antwerpen en Vlaanderen. Project ONE zal 450 jobs creëren in de haven en tijdens de bouw zullen er 3.000 mensen aan het werk zijn.